عصر آذربایجان

گزارش خبر

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع زنجان پناهگاه امن حيات وحش

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع زنجان پناهگاه امن حيات وحش

1395/08/23

مناطق حفاظت شده 'سرخ آباد و انگوران'، سه منطقه شکار ممنوع ' فيله خاصه خرمنه سر و خراسانلو' و يک 'پناهگاه حيات وحش انگوران'، زنجان، محل امني براي حيات وحش اين استان است.

گروه گزارش: مناطق حفاظت شده 'سرخ آباد و انگوران'، سه منطقه شکار ممنوع ' فيله خاصه  خرمنه سر و خراسانلو' و يک 'پناهگاه حيات وحش انگوران'، زنجان، محل امني براي حيات وحش اين استان است.
منطقه حفاظت شده سرخ آباد در شهرستان هاي زنجان و طارم و با مساحت 122هزار و 618هکتار از سال 1375تحت حفاظت قرار گرفته است. دشت سهرين اين منطقه يک زيستگاه با ارزش آهو محسوب مي شود که دامنه ارتفاعي آن 500 تا 2 هزار و 900 متر بوده و بارندگي و ميزان دما متوسط ساليانه 500 ميلي متر و 11درجه سانتيگراد منطقه را داراي اقليم هاي نيمه خشک مديترانه اي معتدل کرده است. پوشش گياهي منطقه شامل ارس، گردو، سياه تلو، زالزالک، انار وحشي، داغداغان، زرشک  زيتون و گون، آويشن، درمنه، کلاه ميرحسن  چوبک، لاله، مرزه و ثعلب از جمله گونه هاي گياهي آن است. آهو، پلنگ، پازن، گراز، خرس قهوه اي، سمورسنگي، سنجاب زميني  رودک،کبک دري، هوبره، عقاب، شاهين، دال  غاز خاکستري، خوتکا، لک لک سفيد، باکلان  افعي البرزي، افعي شاخدار ايراني، افعي زنجاني و ماهياني نظير کپور، سيم و اسبله، نيز از جمله جانوران اين منطقه است. منطقه حفاظت شده انگوران نيز با مساحتي برابر با 92297 هکتار از سال 1349 تحت حفاظت بوده و منطقه اي کوهستاني و تپه ماهوري در شهرستان ماهنشان  دامنه ارتفاعي 1240 تا 3320 متر، بارندگي و دماي متوسط ساليانه 450 ميليمتر و 6 درجه سانتيگراد و داراي اقليم هاي مديترانه اي و نيمه مرطوب معتدل است. پوشش گياهي منطقه نيز بطور عمده از لاله واژگون، درمنه  چوبک،گون،کلاه مير حسن، لاله، شقايق،کما  مرزه، شکر تيغال،گل حسرت به همراه درختان و درختچه هايي نظير بنه، بادام، خينجوک  شيرخشت، زرشک،گردو و سنجد تشکيل شده است. اين منطقه زيستگاه مناسبي براي قوچ و ميش ارمني و پازن است ديگر گونه هاي جانوري منطقه نيز شامل 'خرس قهوه اي، روباه معمولي، سياهگوش، سمور سنگي،کبک دري،کبک چيل، باقرقره، سار، دال، شاه بوف  غاز خاکستري، تنجه،آنقوت، حواصيل، خوتکا  اگرت بزرگ، افعي زنجاني، لاک پشت افغاني و ماهياني از جمله سفيد رودخانه اي، سس، زرده پر، اسبله است. منطقه شکار ممنوع فيله خاصه از توابع بخش قره پشتلو و زنجانرود در شهرستان زنجان قرار دارد که از سال 86 جزو مناطق شکار ممنوع استان زنجان اعلام شد و وسعت آن 110 هزار و 532 هکتار است. منطقه شکار ممنوع خراسانلو کوهستاني بوده و ميزان بارندگي آن بالاي 400 ميليمتر در سال است. پوشش گياهي منطقه بطور عمده شامل چوبک، بومادران، گون  کلاه ميرحسن، پسته وحشي، سياه تلو است و زيستگاه قوچ و ميش وحشي البرز مرکزي مي_باشد از گونه هاي ديگر حيات وحش منطقه مي توان به خرس قهوه اي، پلنگ، سياه گوش و از گونه هاي پرندگان به کبک معمولي نيز اشاره کرد. منطقه شکار ممنوع خراسانلو واقع در شهرستان هاي ابهر - خرمدره به دليل دارا بودن آب و هواي معتدل کوهستاني و زمين‎ هاي حاصلخيز از تنوع گونه‎هاي گياهي و جانوري خاصي برخوردار است و بيش از 13 نوع پستاندار از جمله قوچ و ميش ارمني و البرزي  آهو، پلنگ، خرس قهوه‎اي، خوک وحشي، گرگ و سياه گوش و 22 گونه از انواع پرندگان چون کرکس، قرقي، سينه سرخ ايراني، دليجه، سارگپه در اين منطقه زيست مي کنند. در زمان حاضر 10 پاسگاه محيط باني و سرمحيط باني در مناطق تحت مديريت و شکار ممنوع اين استان وجود دارد که چهار باب از اين پاسگاه ها در منطقه حفاظت شده سرخ آباد، سه باب در منطقه حفاظت شده و پناهگاه حيات وحش انگوران  يک باب در منطقه شکار ممنوع فيله خاصه، يک باب در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر و يک باب نيز در منطقه شکار ممنوع خراسانلو در شهرستان ابهر، واقع هستند. مديرکل حفاظت محيط زيست استان زنجان گفت: با تبديل شدن 2 منطقه شکار ممنوع به مناطق حفاظت شده زنجان، بيش از 130 هزار هکتار به مساحت مناطق حفاظت شده اين استان اضافه مي شود. سيدرضا موسوي مشکيني با بيان اينکه در زمان حاضر 11 درصد از مساحت اين استان مناطق حفاظت شده به شمار مي آيند افزوده است: استان زنجان داراي سه منطقه تحت مديريت حفاظت شده سرخ آباد در 120 هزار هکتار  انگوران در 92هزار هکتار و پناهگاه حيات وحش در 29 هزار هکتار است.  موسوي به اقدامات انجام شده براي تبديل مناطق شکار ممنوع استان به حفاظت شده اشاره کرده و ادامه مي دهد: مطالعات لازم در اين زمينه انجام و فرم هاي تخصصي براي تبديل اين مناطق تکميل شده است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، مديرکل حفاظت محيط زيست استان زنجان گفته است: براي تبديل مناطق شکار ممنوع به حفاظت شده، موافقت برخي دستگاه ها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت  سازمان جهاد کشاورزي و منابع طبيعي بايد گرفته شود اما با وجود پيگيري هاي انجام شده  تاکنون اين دستگاه ها به تقاضاي اين اداره کل پاسخ روشني نداده اند و اين دستگاه ها براي خود توضيح و بحث هايي دارند که در جاي خود قابل تامل است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع زنجان پناهگاه امن حيات وحش

مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع زنجان پناهگاه امن حيات وحش
خروج

مناطق حفاظت شده 'سرخ آباد و انگوران'، سه منطقه شکار ممنوع ' فيله خاصه خرمنه سر و خراسانلو' و يک 'پناهگاه حيات وحش انگوران'، زنجان، محل امني براي حيات وحش اين استان است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها