عصر آذربایجان

گزارش خبر

نقش کم رنگ سمن ها در احياي درياچه اروميه

نقش کم رنگ سمن ها در احياي درياچه اروميه

1397/03/27

گروه اجتماعي: هر چند در جهان امروز نقش سازمان هاي مردم نهاد، موسوم به 'سمن'ها، در کمک به حل مشکلات مبتلابه جوامع در حوزه هاي مختلف از جمله محيط زيست بر کسي پوشيده نيست، اما به نظر مي رسد اين موضوع در طرح احياي درياچه اروميه آن چنان که بايد جدي گرفته نمي شود. غفلت از ظرفيت 'سمن' ها در طرح هاي ستاد احياي درياچه اروميه به حدي آشکار است که مجيد خدابخش، استاندار آذربايجان شرقي، بارها بر ضرورت تغيير اين نگرش و ميدان دادن به اعضاي سازمان هاي مردم نهاد براي کمک به نجات اين پهنه آبي جهاني تاکيد کرده است.

*دلايل خشک شدن درياچه از ديدگاه فعالان محيط زيست
دبيرکميته اشتغال و معيشت جايگزين ستاد احياي درياچه گفت: در بروکراسي اداري به دليل اينکه محتواي رفتاري بر اساس اهداف خود بروکراسي تعريف شده، مشارکت اجتماعي پاسخگو نيست. وحيد مهدي نيا افزود: سازمان هاي مردم نهاد جزيي از ساختارهاي اجتماعي است که مشارکت هاي مردمي را ترويج و تشويق مي کنند. وي ادامه داد: محتواي هدف گذاري مشارکت هاي اجتماعي، حل مشکلات شهروندان است ولي در عمل شاهد فاصله بين بروکراسي و بخش مشارکت هاي اجتماعي هستيم. مهدي نيا با بيان اينکه حفظ محيط زيست براي نسل هاي آينده بسيار ضروري است، گفت: به نظر مي رسد در بروکراسي اداري اين ضرورت فقط بر روي کاغذ نوشته شده و نمي تواند در عمل به اهداف تعيين شده برسد. وي اضافه کرد: شاهد اين هستيم که در سال هاي گذشته برخي برنامه ها و خطاهاي برنامه اي به محيط زيست آسيب زده است که مصداق بارز آن درياچه اروميه است. دبير کميته اشتغال و معيشت جايگزين ستاد احياي درياچه گفت: شايد اقليم تاثيري بر خشک شدن درياچه اروميه داشته باشد، ولي عمده تاثير بر اين موضوع، خطاي برنامه ريزي و توسعه بيش از حد ظرفيت هاي کشاورزي و ساختارهاي هدايت مديريت آب است. مديرعامل سازمان مردم نهاد زيست محيطي 'همياران زيست سبز' نيز در اين نشست گفت: اگر امروز با مساله ريزگردها، آلودگي هوا، از بين رفتن جنگل ها و اراضي کشاورزي و خشکي تالاب ها روبرو هستيم، ناشي از برنامه ريزي هاي توسعه اي است که اجرايي شده اند. محمدحسين حسن زاده افزود: شايد مردم نيز در اين زمينه نقش داشته باشند ولي بايد توجه داشت که مردم هميشه براساس سياست هاي دولت در دوره هاي مختلف حرکت کرده اند. وي با اشاره به اينکه مشکلات محيط زيست امروز به يکي از اصلي ترين تهديدها تبديل شده است، گفت: براي رفع اين معضل بايد در سيستم مديريت جامعه بازنگري انجام و به مردم نقش داد، در غير اين صورت حتي با ديدگاه و برنامه ريزي درست دولتي، محيط زيست نجات پيدا نمي کند. حسين زاده تاکيد کرد: ضروري است دولت بخش کوچکي از مديريت جامعه و برنامه ريزي را برعهده بگيرد و بيشتر بر نقش مردم توجه شود. مسوول دبيرخانه تالاب هاي آذربايجان شرقي نيز گفت: بحران زيست محيطي يک بحران جهاني است و تالاب ها در همه جاي دنيا با چالش خشکي مواجه هستند و اين بحران تنها به کشور ما اختصاص ندارد. يداله آذرهوا افزود: براي احصاي بحران هاي زيست محيطي ضروري است سازمان هاي دولتي ارتباط، همکاري و تعامل خود را با سازمان هاي مردم نهاد افزايش دهند و صرف انجام کارهاي دولتي نتيجه اي نخواهد داشت. وي با تاکيد بر اينکه بايد برنامه هاي دولت توسط مردم نيز پيگيري شود تا به نتيجه و اهداف مورد نظر برسد، اظهار داشت: تشکل هاي زيست محيطي نقش بسيار تاثيرگذاري در پيگيري برنامه هاي دولتي توسط مردم ايفا مي کنند. آذرهوا اضافه کرد: سازمان هاي مردم نهاد از بدنه مردم هستند و بدون هيچ چشمداشت مادي و فقط به خاطر دغدغه هاي زيست محيطي وارد عرصه شده اند و مطالبه گر واقعي بحث هاي زيست محيطي هستند.
* سطح پويايي تشکل هاي زيست محيطي در احياي درياچه اروميه 
دبير کميته اشتغال و معيشت جايگزين دفتر ستاد احياي درياچه در آذربايجان شرقي گفت: در دنيا جايگاه سازمان هاي مردم نهاد در مشارکت هاي اجتماعي پذيرفته شده است. مهدي نيا ادامه داد: ساختار اجرايي 'سمن' ها در راستاي هويت اجتماعي و دفاع از عملکرد سازمان بسيار مهم است. وي اظهار داشت: مردم به خوبي متوجه وضعيت آشفته زيست محيطي هستند و برخي افراد به صورت داوطلبانه در راستاي تسهيل و بهبود وضعيت، حرکت هايي انجام داده اند. دبير کميته اشتغال و معيشت جايگزين ستاد احياي درياچه با بيان اينکه ساختارهاي سازمان هاي مردم نهاد با بروکراسي اداري فاصله دارد، ادامه داد: آنها براي فعاليت يا بايد وابسته به دولت باشند و يا به صورت فردي عمل کنند. وي با اشاره به اينکه بعضي از آسيب هاي زيست محيطي ناشي از عملکرد و تصميم هاي دولت هاست، گفت: براي مثال در زمستان شاهد آلودگي هواي تبريز هستيم؛ اين امر به دليل برنامه ريزي اشتباه توسعه و ساخت شهري و افزايش شهرنشيني است. مهدي نيا افزود: سازمان هاي مردم نهاد سعي دارند در آينده زيست محيطي نقش آفرين باشند تا به اين ترتيب بخشي از هزينه هاي دولت را کاهش دهند. مديرعامل سازمان مردم نهاد زيست محيطي 'همياران زيست سبز' نيز گفت: براساس تعريف جهاني، سازمان مردم نهاد سازماني غيردولتي، غير سياسي و غيرانتفاعي است. حسن زاده با بيان اينکه متاسفانه برداشت ها از اين تعريف اشتباه است، افزود: سازمان هاي مردم نهاد بايد از بودجه و اعتبارات دولتي در جهت فکر جديد و متفاوت تر بهره مند شوند. وي با اشاره به اينکه يکي از شاخص هاي توسعه در دنيا کميت و کيفيت سازمان هاي مردم نهاد است، ادامه داد: 46 سازمان مردم نهاد در آذربايجان شرقي وجود دارد که از اين تعداد 10 تشکل فعال است. مسوول دبيرخانه تالاب هاي آذربايجان شرقي نيز گفت: سازمان هاي مردم نهاد نيازمند حمايت از سوي حاکميت هستند تا به توانايي و تخصص لازم دست يابند و بتوانند به معني واقعي در جايگاه يک تشکل مردمي عمل کنند.
آذرهوا با تاکيد بر اينکه حمايت بايد از سوي حاکميت انجام شود، ادامه داد: براي مثال اگر حمايت مالي از سوي سازمان محيط زيست انجام شود، سازمان مردم نهاد مفهوم غيردولتي خود را از دست خواهد داد و اين رويکرد مي تواند در عملکرد سمن ها به رابطه شرکت و کارفرمايي انجامد. وي اظهار داشت: هرچقدر تعداد سازمان هاي مطالبه گر در جامعه افزايش يابد و به بحث هاي زيست محيطي پرداخت شود، به نفع جامعه است.
*نقش سمن ها در تغيير نگرش احياي درياچه اروميه 
دبيرکميته اشتغال و معيشت جايگزين ستاد احياي درياچه گفت: با تزريق پول و اعتبارات دولتي در بحث احياي درياچه اروميه نمي توان به نتيجه رسيد و نياز به تغيير نگرش در بدنه دولت نسبت به موضوع احيا هستيم. مهدي نيا ادامه داد: براساس نقشه هاي هوايي که از اراضي اطراف درياچه اروميه گرفته شده، وسعت اراضي کشاورزي سه برابر ظرفيت آن افزايش يافته است. وي افزود: با وجود اينکه سازمان هاي بين المللي بر توسعه روستاها با توجه به معيشت مردمي تاکيد دارند، اما هنوز سازمان هاي دولتي در کشور ما به اين باور نرسيده اند. وي ادامه داد: مساله خشکي درياچه اروميه از موضوع معيشت و توسعه اراضي کشاورزي آغاز شده و تا زماني که نگرش مسوولان و مديران در خصوص معيشت مردم تغيير نکند، احياي درياچه اروميه رخ نمي دهد. مديرعامل سازمان مردم نهاد زيست محيطي 'همياران زيست سبز' نيز با اشاره به فعاليت 20 ساله اين تشکل گفت: در اين مدت بارها در مورد خشکسالي تاکيد کرده ايم، ولي مدت زمان بسياري طول کشيد تا سيستم دولتي قبول کند که اتفاق مهمي در حال رخ دادن است.  حسن زاده با اشاره به توجه دولت تدبير واميد نسبت به احياي درياچه اروميه، اظهار داشت: در سال 92 در دانشگاه تهران همايش يک روزه براي استان هاي همجوار درياچه برگزار شد، ولي حاضران اصلي آن همايش از بين فعالان زيست محيطي و مديران دولتي نبودند و مقالات ارائه شده از سوي پيمانکاران و بحث هاي مطروحه نيز بيشتر فني و نه فرهنگي و اجتماعي بود. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، درياچه اروميه، بزرگ‌ترين درياچه داخلي ايران و دومين درياچه بزرگ آب شور دنيا محسوب مي شد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

مرکز مطالعات کوهورت درياچه اروميه بزودي راه‌اندازي مي‌شود

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در اروميه:
خروج

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي گفت: مرکز مطالعات کوهورت درياچه اروميه بزودي راه‌اندازي مي‌شود.

پرکردن چاه‌هاي آب اطراف درياچه اروميه به معني نابودسازي کشاورزي است

رئيس اتاق بازرگاني و کشاورزي اروميه:
خروج

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي اروميه گفت: پر کردن 3000 چاه آب کشاورزان در اطراف درياچه اروميه پيش از اقدامات جايگزين به معني نابودسازي کشاورزي است.

شکوفايي اقتصادي با استفاده از نمک درياچه اروميه

معاون امور معادن سازمان صنعت ومعدن آذربايجان‌غربي اعلام کرد
خروج

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي گفت: چهارميليارد تن نمک در درياچه اروميه وجود دارد که بهره برداري ازين منبع عظيم مي تواند سبب شکوفايي استان شود.

رهاسازي آب سدها به درياچه از اواخر آبان آغاز مي‌شود

مجري ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي:
خروج

مجري ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌ غربي گفت: در قالب راهکارهاي 27‌گانه براي احيا رهاسازي آب سدها به درياچه اروميه از اواخر آبان آغاز مي‌شود.

173 پروژه احياي درياچه اروميه در دست اجراست

نماينده ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي:
خروج

نماينده مجري ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي گفت: در حال حاضر 173 پروژه احياي درياچه اروميه در آذربايجان‌غربي و آذربايجان‌شرقي در حال اجراست، اجراي پروژه‌هاي اثربخش در اولويت است.

دولت به سرنوشت 15 ميليون حاشيه نشين درياچه اروميه بي توجه است

نماينده مردم سلماس در مجلس:
خروج

گروه خبر: نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت به سرنوشت 15 ميليون نفر حاشيه نشين درياچه اروميه بي توجه است و روند فعلي تخصيص بودجه درياچه را احيا نمي‌‌کند.

اجراي عمليات نجات بخشي درياچه اروميه در 220 هزار هکتار

توسط اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي انجام مي‌شود
خروج

گروه خبر: مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي از اجراي عمليات نجات بخشي درياچه اروميه در 220 هزار هکتار از اراضي اطراف درياچه اروميه خبر داد.

تسريع در روند اجراي پروژه‌هاي درياچه اروميه نيازمند تزريق اعتبار است

نماينده مردم اروميه در مجلس:
خروج

نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت: تأخير در تخصيص به موقع اعتبارات احياي درياچه اروميه سبب تعطيلي و کندي سرعت پروژه‌هاي احيا شد و سرعت بخشي به روند اجراي آنها مستلزم تزريق اعتبار است.

احياي درياچه اروميه در قاب جشنواره

احياي درياچه اروميه در قاب جشنواره
خروج

دومين جشنواره فرهنگي هنري احياي درياچه اروميه در تبريز در حالي آخر هفته گذشته پايان يافت که گفته مي شود اين قبيل رويدادها بستر خوبي براي آگاهي بخشي و جلب مشارکت اجتماعات محلي اين پهنه آبي در معرض خطر محسوب مي شود. تجربه کشورهاي توسعه يافته در حوزه رفع مشکلات زيست محيطي و اجتماعي نشان مي دهد که آنان براي غلبه بر اين گونه مسائل و فائق آمدن بر مصائب و تبعات بعدي آن بيشتر بر بهره گيري از ظرفيت هاي اجتماعات محلي از طريق انجام اقدامات مشارکتي به ويژه بر بسترهاي کارهاي فرهنگي تاکيد مي کنند.

سيل دل تشنه درياچه اروميه را سير کرد

سيل دل تشنه درياچه اروميه را سير کرد
خروج

گروه گزارش: جاري شدن سيل که ناشي از تداوم بارش ها و آب شدن برف کوه ها بود سبب شد تا روند روبه رشد خشک شدن درياچه اروميه گرفته شود. به گزارش عصرآذربايجان، روزهاي گذشته شاهد بارش هاي متناوب و جاري شدن سيل در شهرهاي حاشيه درياچه اروميه بوديم که اين امر سبب شد تا درياچه اروميه که در وضعيت نامناسبي به سر مي برد و احتمال خشک شدن بخش قابل توجهي از آن را در تابستان سال جاري مي دادند، جان تازه اي به خود بگيرد. در اين ميان وارد شدن حجم بالاي آب به درياچه اروميه که ناشي از افزايش دماي هوا ذوب شدن برف ها و نزولات جوي بود، هر چند سبب بروز خسارت_هاي جاني و مالي به ساکنين حاشيه درياچه اروميه شده، ولي از روند رو به رشد خشکي درياچه اروميه جلوگيري کرد.

تبريز بيشترين آسيب را در صورت خشک شدن درياچه اروميه مي بيند

رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست کشور در تبريز:
خروج

گروه خبر: رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست کشور با تاکيد بر اقدامات صورت گرفته در زمينه احياي درياچه اروميه اعلام کرد: اگر درياچه اروميه خشک شود، تبريز بيش ترين آسيب را مي بيند.

روند خشکي درياچه اروميه متوقف شده است

نماينده مردم اروميه در مجلس:
خروج

گروه خبر: نماينده مردم اروميه در مجلس با تاکيد بر توقف روند خشکي درياچه اروميه، گفت: سطح آب درياچه نسبت به دو سال گذشته 20 سانتي‌متر افزايش يافته و تا 7 سال آينده به طور کامل احيا اکولوژيک خواهد شد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها