عصر آذربایجان

گزارش خبر

بيله سوار

بيله سوار

1394/10/21

گروه سيري در استان ها:نام قديمي بيله سوار آران به معني دشت آفتابگير بوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند.

گروه سيري در استان ها:نام قديمي بيله سوار آران به معني دشت آفتابگير بوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند.
 بيله سوار در گوشه شمال شرقي آذربايجان و در جنوب رود ارس با فاصله اي حدود 50 كيلومتر از سمت خاور با درياي مازندران قرار دارد. مهم ترين صنايع دستي شهرستان بيله سوار گليم و جاجيم بافي است كه گليم جزو صادرات شهرستان محسوب مي شود. بيله سوار مركز مهم بازرگاني بوده داراي گمرک فعالي است و به علت موقعيت گمركي و از نظر مبادلات بازرگاني ميان ايران و روسيه گسترش يافته است.
*مکان هاي ديدني و تاريخي
سواحل رودخانه قره سو که از جنوب به شمال شهرستان بيله سوار جريان يافته، از جمله گردشگاه هاي مهم مردم به شمار مي آيند.
*وجه تسميه و پيشينه تاريخي
نام قديمي بيله سوار، آران به معني دشت آفتابگيربوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند. حمدالله مستوفي در » نزهه القلوب « درباره بيله سوار مي نويسد:از اقليم پنج است. اميري پيله سوار نام يعني سردار بزرگ از امراي آل بويه ساخت و اكنون به قدر ديهي مانده است. آبش از رود باجروان است و حاصلش غله باشد . بيله سوار بين دو رود » بالها رود « و » آب بيگلر« گسترده است. اين بخش با نام پيله سوار هم شناخته مي شود. برخي ها معتقدند نادرشاه افشار هنگامي كه براي تاجگذاري به « اصلاندوز » مي رفت ( سال 1148 هـ . ق ) ارتشي مجهز به انبوه فيل ها او را همراهي مي كردند و براي مدتي در اين منطقه ماندند.
اين سرزمين در تاريخ دير پاي خود حوادث بسياري را از سر گذرانده است كه مي توان از هجوم و حمله قوم «اوغور» و تغيير زبان و دين مردم، ‌تشكيل قشون قزلباش از عشاير شاهسون توسط شاهان صفوي، حملات روس ها در زمان عباس ميرزاي قاجار و هجوم و اشغال آذربايجان توسط سربازان روسيه در جنگ اول و دوم جهاني، نام برد.
*کشاورزي و دام داري
شغل اصلي ساكنان بيله سوار كشاورزي و بازرگاني مي باشد. خاک حاصل خيز و آب و هواي مساعد براي كشاورزي و دام پروري و وجود نيروي انساني فعال سبب رونق كشاورزي و دام پروري در منطقه شده است. آب كشاورزي از رودها تامين مي شود و گندم و جو، كنجد، پنبه، بنشن، گياهان علوفه اي، چغندر قند و سيب از عمده ترين محصولات كشاورزي بيله سوار هستند. دام پروري نيز در اين شهرستان رونق دارد و انواع فرآورده هاي دامي جزو فرآورده هاي صادراتي شهرستان محسوب مي شود.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

بيله سوار

بيله سوار
خروج

گروه سيري در استان ها:نام قديمي بيله سوار آران به معني دشت آفتابگير بوده است كه بعد ها آن را بيله سوار ناميده اند.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها