عصر آذربایجان

گزارش خبر

پل هاي تاريخي اردبيل

پل هاي تاريخي اردبيل

1396/07/23

پل قديمي ساميان روي رودخانه قره سو در 15 کيلومتري اردبيل در مسير راه شوسه اردبيل – گرمي قرار دارد.

پل ساميان داراي شش چشمه بوده و منسوب به دوره صفويه است. مصالح ساختماني آن، سنگ در پايه_ها و آجر در طاق ها و مناره ها مي باشد.اين پل، نام خود را از روستاي ساميان که در کنار آن قرار دارد، گرفته است. چهار ميل يا مناره در چهارگوشه آن قرار دارد که براي راهنمايي مسافران در شب و در هواي نامساعد ساخته شده است. پل کلخوران اردبيل روي رودخانه اي که از مرکز کلخوران مي گذرد واقع شده و داراي سه دهانه با پايه هاي سنگي و طاق و ديواره آجري است. در بعضي قسمت هاي آن از سنگ قبرهاي قديمي استفاده شده که با توجه به نوشته هاي روي آن ها، بناي اين پل مربوط به دوره صفويه است. پل سيد آباد (پير مادر) اردبيل روي رودخانه باليقلي در اردبيل قرار دارد و منسوب به دوره صفويه است. مصالح ساختماني آن سنگ، آجر  ملاط گچ و آهک است. پل يعقوبيه اردبيل روي رودخانه باليقلي در اردبيل ساخته شده است. اين پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفويه مي_باشد. مصالح ساختماني آن سنگ در پايه ها و آجر در طاق ها است. پل ابراهيم آباد اردبيل روي رودخانه باليقلي در اردبيل بنا شده است. اين پل پنج دهانه دارد و منسوب به دوره صفوي است. مصالح ساختماني آن سنگ در پايه ها و آجر در طاق ها با ملاط گچ و آهک است. پل قره سو (زاغالان) اردبيل نيز روي رودخانه باليقلي در اردبيل بناشده است. اين پل هفت دهانه دارد و هم چون ديگر پل هاي اين رودخانه، به دوره صفويه منسوب است. پل »قره سو« را مير حمزه اردبيلي ننه کراني متوفي به سال 1330 هجري قمري تعمير و بازسازي کرده است. پل نير اردبيل روي رودخانه نير ساخته شده و اين پل منسوب به دوره صفويه است و چهار طاق دارد. اين پل در کنار يک پل پهن وتازه ساز که رفت و آمد مسافران تبريز – اردبيل از روي آن صورت مي گيرد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

پل هاي تاريخي اردبيل

پل هاي تاريخي اردبيل
خروج

پل قديمي ساميان روي رودخانه قره سو در 15 کيلومتري اردبيل در مسير راه شوسه اردبيل – گرمي قرار دارد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها