عصر آذربایجان

گزارش خبر

تپه باستاني آناهيتا

تپه باستاني آناهيتا

1395/10/19

تپه باستاني آناهيتا است که طي ساليان از آن به اسامي آناهيتا، سارقين و زرتشت ياد شده به شماره 1976 به ثبت آثار ملي رسيده است اين تپه در قسمت غربي شهر سرعين قرار دارد که از کاوش هاي انجام يافته در اين منطقه اشياء و سفالينه هايي به بدست آمده که قدمت آنها به اواخر هزاره دوم و اول قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد.

گروه سيري در استان ها: تپه باستاني آناهيتا است که طي ساليان از آن به اسامي آناهيتا، سارقين و زرتشت ياد شده به شماره 1976 به ثبت آثار ملي رسيده است اين تپه در قسمت غربي شهر سرعين قرار دارد که از کاوش هاي انجام يافته در اين منطقه اشياء و سفالينه هايي به بدست آمده که قدمت آنها به اواخر هزاره دوم و اول قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد.
معبد آناهيتا سال ها محل عبادت و رياضت مغ_ها و موبدان زرتشتي بوده و اين معبد و حوالي آن به نام “ساري قيه ييلاق”، آسايشگاه تابستاني حاکمان ساساني بوده است. از آتشکده هاي باقي مانده در اين منطقه معابد “آناهيتا” و “آتشکده آذرفريق” هستند که متأسفانه کم لطفيِ مسئولين ميراث فرهنگي نصيبشان شده و شاهدِ از بين رفتن اين مکان هاي تاريخي هستيم. اما بعد از هجوم اعراب به آذربايجان و سقوط امپراطوري ساساني  ساري قيه و اهميت معابد و آتشکده هاي آن رفته رفته در اذهان مردم کمرنگ تر شده و با اين وجود بقايايي از آثار مربوط به دورهاي سلجوقي  ايلخاني، قراقويونلوها و آق قويونلوها که نشانه_هايي از حکومت آنان بر اين سرزمين بوده است  وجود دارد.
در اوايل دهه چهل به منظور ساختن يک منبع آب آشاميدني بر روي تپه آناهيتا از سوي مسئولان شهر سرعين بقاياي ديوار قلعه و بناي موجود روي تپه از ميان رفت. معبد آناهيتا سال ها بعنوان مسجد مورد استفاده اهالي قرارمي گرفت که بنا بر روايات در زير اين تپه و قلعه آن راه هاي زيرزمين وجود داشته که خروجي يکي از آنها در محدوده »ميدان گاوميش گلي« شهر سرعين است که اکنون مسدود مي باشد. البته تونل هاي فرعي ديگري هم در اين رابطه با کاربري هاي متفاوت وجود داشته است.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

تپه باستاني آناهيتا

تپه باستاني آناهيتا
خروج

تپه باستاني آناهيتا است که طي ساليان از آن به اسامي آناهيتا، سارقين و زرتشت ياد شده به شماره 1976 به ثبت آثار ملي رسيده است اين تپه در قسمت غربي شهر سرعين قرار دارد که از کاوش هاي انجام يافته در اين منطقه اشياء و سفالينه هايي به بدست آمده که قدمت آنها به اواخر هزاره دوم و اول قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها