عصر آذربایجان

گزارش خبر

عرضه وتقاضاي شغل در اردبيل برابر نيست

58 هزار بيکار در آرزوي شغل//

1395/09/28

در سال هاي اخير همه کوشش_هاي انجام شده براي کاهش نرخ بيکاري در اردبيل نتيجه محسوس نداشته است. بطوريکه گفته مي شود نرخ بيکاري در اردبيل حتي بالاتر از ميانگين کشوري است.

گروه گزارش: در سال هاي اخير همه کوشش_هاي انجام شده براي کاهش نرخ بيکاري در اردبيل نتيجه محسوس نداشته است. بطوريکه گفته مي شود نرخ بيکاري در اردبيل حتي بالاتر از ميانگين کشوري است.
آخرين ارزيابي از جمعيت استان اردبيل در سال گذشته نشان مي دهد اين استان يک ميليون و 276 هزار نفر جمعيت دارد که از اين ميزان جمعيت فعال اقتصادي يعني مجموعه افراد شاغل و بيکار آن شامل 456 هزار و 667 نفر است. از کل جمعيت فعال اقتصادي استان 398 هزار و 196 نفر شاغل  و 58 هزار و 470 نفر بيکار هستند. رقم بيکاران که در برخي مواقع  به تعداد 60 هزار نفر عنوان مي شود، يکي از دردهاي اجتماعي استان اردبيل محسوب مي_شود.
موضوعي که پيامدهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن اثرات خود را در سال هاي اخير نشان داده و در دل خانواده ها بذر نگراني را کاشته است. به تحليل کارشناسان بيکاري معضلات متعددي از جمله افزايش سن ازدواج  مشکلات روحي رواني در خانواده ها، آسيب هاي اجتماعي از جمله حشونت و مهمتر از همه سهم توسعه يافتگي اندک را موجب شده است.
موضوعي که بررسي هر چه بيشتر آمارهاي بيکاري رگه هاي اين مشکلات را عيان مي سازد. مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اردبيل معتقد است هر چند اقدامات براي کاهش بيکاري تا حد امکان صورت مي گيرد اما فرصت هاي شغلي به اندازه نيازهاي شغلي موجود نيست و بررسي هاي اوليه نشان مي دهد در تجديد آمارهاي سرشماري نه تنها بيکاري کاهش نمي يابد، بلکه احتمال برابري با نرخ فعلي يا پيشي گرفتن از آن وجود دارد.
*با توجه به اينکه نيمي از جمعيت استان جمعيت فعال اقتصادي به شمار مي رود، در خصوص ترکيب جمعيت غير فعال اقتصادي توضيحاتي بيان کنيد.
در حال حاضر از کل جمعيت استان 456 هزار و 667 نفر جمعيت فعال اقتصادي و 587 هزار و 226 نفر جمعيت غير فعال اقتصادي هستند. در موضوع اشتغال و بيکاري مهم جمعيت فعال اقتصادي است و افرادي که در جمعيت فعال اقتصادي نيستند، در واقع در آمار اشتغال و بيکاري محاسبه نمي شوند.در حال حاضر ما 173 هزار و 813 نفر دانش آموز و دانشجو، 312 هزار و 516 نفر زن خانه دار، 41 هزار و 462 نفر داراي درآمد بدون کار و 59 هزار و 433 نفر در ساير گروه ها داريم که جمعيت فعال اقتصادي محسوب نمي شوند.
*در تعاريفي عنوان مي شود که خانه داري شغل است. با توجه به توضيحات شما نرخ بيکاري زنان در اردبيل به چه شکل است؟
بر اساس تعاريف مرکز آمار ايران خانه داري  دانشجويي و دانش آموزي شغل نيست اما اگر فردي دو ساعت در هفته کار کند و دستمزد داشته باشد شاغل محسوب مي شود. در واقع سه دسته ذکر شده اصلا در گروه جمعيت فعال اقتصادي محسوب نمي شوند.
نرخ بيکاري در استان اردبيل 12.8 درصد است که در اين ميان 16 هزار و 257 نفر زن بيکار و 42 هزار و 213 نفر مرد بيکار داريم.
در مقابل از کل شاغلان 310 هزار و 332 نفر مرد شاغل و 87 هزار و 84 نفر زن شاغل داريم که مشاهده مي شود اشتغال مردان و حتي بيکاري آن ها بيشتر از زنان است. که باز اين ترکيب به تعريف جمعيت فعال اقتصادي باز مي_گردد.
*بخش مهمي از دغدغه اشتغال به فارغ التحصيلان دانشگاهي گره خورده است. چه تعداد از شاغلان ما در استان مدرک دانشگاهي دارند؟
از کل شاغلان متاسفانه تنها 22.1 درصد يعني 71 هزار و 467 نفر مدرک دانشگاهي دارند. 62 هزار و 846 نفر شاغلات ديپلم و 169 هزار و 300 نفر و به عبارتي 58.5 درصد از جمعيت شاغلان مدرک زير ديپلم دارند.
*مطابق اظهارات شما به نظر مي رسد  با توجه به محدوديت هاي تحصيلي امروز در اشتغال جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي در بازار کار اندک است و اغلب شاغلان در سال ها و دهه هاي قبل وارد بازار کار شده اند.
دقيقا. ببينيد در استان اردبيل فرصت هاي شغلي به اندازه نيازهاي شغلي ايجاد نمي شود و اين موضوعي است که بيکاري را تشديد مي_کند. اغلب شاغلان امروز افرادي هستند که سال ها قبل وارد بازار کار شده اند. البته اقداماتي خوبي نيز در سال هاي اخير صورت گرفته است، چنانچه طي سه سال گذشته بيش از 23 هزار جوياي کار و بيکار در اين استان وارد چرخه اشتغال شده که از اين تعداد 13 هزار و 125 نفر جوياي کار از طريق مراکز کاريابي استان به کارگيري شده اند.
*به عقيده شما ثبات شغلي افرادي که از طريق کاريابي شغل پيدا مي کنند، قابل قبول است؟
در اغلب مواقع ثبات شغلي قابل قبول نيست. با وجود تمامي محدوديت ها تلاش مي شود براي فرد جوياي کار شغل ايجاد شود. به عنوان مثال از محل تسهيلات مشاغل خانگي نيز براي چهار هزار و 752 نفر شغل ايجاد شده است.
*در مورد ترکيب تحصيلات دانشگاهي حمعيت بيکار استان نيز توضيحاتي بيان کنيد.
چنانکه مرکز آمار ايران اعلام کرده 58 هزار و 470 نفر بيکار در استان اردبيل داريم که از اين تعداد 55 هزار و 86 نفر باسواد هستند. 20 هزار و 455 نفر زير ديپلم، 11 هزار و 29 نفر ديپلم، 20 هزار و 299 نفر فوق ديپلم و کارشناس و متاسفانه سه هزار و 301 نفر کارشناس ارشد و بالاتر هستند.
*مطابق اظهارات شما خيل عظيم جوانان بيکار در استان اردبيل آماده به کار گيري هستند. آيا آمارها اين تفسير را تائيد مي کنند؟
بله. نرخ مشارکت اقتصادي در استان اردبيل 43.7 درصد است که به معني اين است که اين استان به اين ميزان شاغل يا بيکار دارد و در واقع افرادي که مي توانند شاغل باشند چه شغل داشته باشند و چه نداشته باشند. نرخ مشارکت اقتصادي در کشور به طور ميانگين 38.2 درصد است. از سويي نرخ بيکاري در استان اردبيل 12.8 درصد اما در کشور 11 درصد است. مقايسه اين دو رقم نشان مي دهد خيل جوانان بيکار جوياي کار داريم.
*به عقيده شما چرا تحرکات و تاثير کارگروه اشتغال استان اردبيل در سال هاي اخير اردبيل با افت محسوس مواجه است؟
اينطور نيست که کارگروه بي تاثير باشد. پيش از اين کارگروه اشتغال منابع مالي در اختيار داشت که براي تسهيلات بنگاه هاي زودبازده پرداخت مي شد و اين تسهيلات مي توانست شغل ايجاد کند. اما اين تسهيلات به کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد انتقال يافته و در آن جا نيز به شکل مطلوبي هزينه مي شود. بطوريکه عملکرد ستاد تسهيل استان نشان مي دهد با همين تسهيلات پرداختي مشاغل متعددي تثبيت شده و شغل هاي جديدي نيز ايجاد شده است.
سياست دولت در وهله نخست تثبيت اشتغال است و در ادامه با فعال کردن طرح هاي راکد و بالاي 60 درصد پيشرفت به دنبال ايجاد زمينه هاي شغلي جديد است. در حال حاضر کارگروه اشتغال در حوزه مشاغل خانگي فعاليت دارد و علاوه بر اين مدل هاي جديد کسب و کار از جمله طرح تکاپو در کارگروه بررسي مي شود.
در طرح تکاپو بخش اعظم سرمايه گذاري با کمک بخش خصوصي است و مقداري نيز از سوي دولت انجام مي شود و در حال حاضر در استان نحوه اجرا در دست بررسي است که مي_تواند ساختارهاي جديد اشتغال تعريف کند.
البته لازم به ذکر است به دليل اينکه تسهيلات مشاغل خانگي پايين است به اشتغال پايدار منجر نمي شود. براي رفع اين معضل نيز درخواست افزايش تسهيلات مطرح شده است.
*در پي تحليل وضعيت اشتغال و بيکاري استان اردبيل به عقيده شما آيا در نتايج سرشماري سال جاري مي توان اميدوار به کاهش نرخ بيکاري در استان بود؟
ببينيد ما در دوران تحريم هستيم و در چنين وضعيتي تثبيت اشتغال هدف اصلي دولت است. به عقيده بنده نرخ بيکاري بعد از سرشماري حداقل ثابت مي ماند بطوريکه در نرخ هاي فصلي سال جاري نيز افزايش مشاهده شده است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، با توجه به وضعيت موجود بعيد به نظر مي رسد نرخ بيکاري کاهش يافته باشد. لازم است روي زمينه هاي اشتغال جديد کار کرد و با حفظ وضع موجود و با تزريق تسهيلات مناسب موجب رونق بخش توليد و در ادامه بهبود اشتغال شد.

منبع :

نظرات کاربران

    بازگشت به ابتدا صفحه

ارسال نظر

اخبار مرتبط

عرضه وتقاضاي شغل در اردبيل برابر نيست

58 هزار بيکار در آرزوي شغل//
خروج

در سال هاي اخير همه کوشش_هاي انجام شده براي کاهش نرخ بيکاري در اردبيل نتيجه محسوس نداشته است. بطوريکه گفته مي شود نرخ بيکاري در اردبيل حتي بالاتر از ميانگين کشوري است.

سایر اخبار این موضوع

پربازدیدترین خبرها

پرتفسیرترین خبرها